Silico Chromium

Ferro Chrome
Ferro Chrome
NameChemical abbreviation AnalysisSize
Ferro Chromium Silicon SiCr Cr 32 % typ.
Si 45 % typ.
Lumpy